Skip to content

Q&A

เราให้บริการในการค้นหาตัวตนและแนะแนวอาชีพที่เหมาะกับตัวตนของน้องๆ เพราะเราเชื่อว่าการรู้จักตัวตนเป็นรากฐานของความสุขและความสำเร็จ โดยเราใช้แบบประเมินบุคลิกภาพและแนะแนวอาชีพ ที่ได้ลิขสิทธิ์ถูกต้อง มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ในระดับสากลเป็นที่ยอมรับของมหาวิทยาลัยชื่อดังเช้น UC Berkley (มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบอร์คลีย์) ที่จัดเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 8 จาก1502 มหาวิทยาลัยทั่วโลกตามการจัดอันดับของ Times Higher Education ด้วยค่ะ

โดยเราให้บริการใน 2 รูปแบบคือ
1. แบบประเมินบุคลิกภาพและแนะแนวอาชีพ แปรผลและให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งมีเพียง 2 คนในประเทศเท่านั้น
2. ค่ายเวิร์คช๊อปเรียนรู้บุคลิกภาพและแนะแนวอาชีพ เป็นการทำความเข้าใจผลจากการทำแบบประเมินผ่านทางกิจกรรแบบ Active Learning ซึ่งจะทำให้น้องๆ และผู้ปกครองเข้าใจตัวน้องๆ และผลจากแบบประเมินชัดเจนขึ้น 

1. แบบประเมิน MBTI® ตลอด 70 ปีที่ผ่านมา ช่วยให้ผู้คนนับล้านทั่วโลกได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตนเองและวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้ด้วยการปรับปรุงวิธีการสื่อสาร การเรียนรู้และการทำงาน ผลจากแบบประเมินช่วยแนะนำรูปแบบการเรียนและวางแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และยังช่วยในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น และเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวก


2. แบบประเมิน Strong interest inventory® เป็นเครื่องมือด้านการวางแผนอาชีพที่ผ่านการพัฒนาและปรับปรุงมากว่า 90 ปี ช่วยให้ประหยัดเวลาและรายจ่ายในการหาตัวตน เพราะการค้นหาตัวตนคือกระบวนการที่ต้องออกไปเจอประสบการณ์ได้ทดลองทำสิ่งต่างๆ ซึ่งแบบประเมินสามารถช่วยระบุตัวเลือกที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพ ความสนใจ ความถนัด ผลจากแบบประเมินนำไปต่อยอดในการวางแผน ตั้งเป้าหมายในการประกอบอาชีพ ปัจจุบันมีการใช้เครื่องมือนี้มากกว่า 2 ล้านชุดต่อปี และยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัทใน Fortune 100 companies  ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

แบบประเมินทั่วไปที่พบทางอินเตอร์เน็ตหรือตามสถาบันต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นเอง อาจไม่ให้ข้อมูลในเชิงลึกและอาจขาดความน่าเชื่อถือ (lack of Validity & Reliability)  เนื่องจากขาดการศึกษาวิจัยที่เพียงพอ ที่ Hidden Characters Academy เราเลือกใช้แบบประเมินที่ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด ผ่านการวิจัยและพัฒนาตลอดหลายสิบปี รวมถึงได้นำเครื่องมือไซโครเมทริกที่ทันสมัยที่สุดอย่างทฤษฎีการตอบสนองรายการ (IRT) สำหรับทั้งการให้คะแนนและการเลือกรายการมาใช้ในแบบประเมิน เพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าแบบประเมินและกระบวนการของเรามีคุณภาพอย่างสูงและเกิดประโยชน์ต่อท่านและบุตรหลานอย่างแท้จริง นอกจากนี้แบบประเมินยังได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกเช่น Harvard University, Stanford University, UC Berkley, University of Oxford, University of Cambridge UC Berkley University of Oxford, University of Cambridge เป็นต้น

 1. วัดความสนใจของบุคคลที่มีต่ออาชีพต่างๆ
 2. เทียบกับความสนใจของคนที่ทำงานในอาชีพนั้นๆ อย่างพึงพอใจและมีความสุข****
 3. ผลที่ได้เป็นเพียงแนวทางประกอบการดัดสินใจ ไม่ใช่การระบุว่าต้องทำอาชีพนั้นๆ
 4. เนื่องจากแบบประเมินวัดความสนใจ อาชีพบางอย่างไม่สามารถใช้แค่ความสนใจในการประกอบอาชีพได้ ต้องมีทักษะอื่นประกอบ
 5. ผลของแบบประเมินแบ่งเป็น Section ต่างๆ 4 ลำดับ จากภาพกว้างลงไป

 

  1. บอกกลุ่มของความสนใจในอาชีพ (เนื้องาน ลักษะงาน) และสภาพแวดล้อมที่สนใจจัดเป็น 6 กลุ่ม - General Occupation Themes (GOTs)
  2. บอกกลุ่มความสนใจขั้นต้น นำผลจากข้อ a มาจัดกลุ่มสายอาชีพออกเป็น 5 สายอาชีพ - Basic Interest Scale (BISs)
  3. บอกอาชีพที่สอดคล้องกับความสนใจ - Occupational Scales
  4. บอกรูปแบบส่วนบบุคคล (สไตล์การทำงาน, สภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเรียนรู้, สไตล์การเป็นผู้นำ, การรับมือความเสี่ยง และ การเป็นส่วนหนี่งของทีม) Personal Style Scales

ทฏษฎีที่ใช้คือ Holland's theory of career choice และเชื่อมโยงกับ Interest inventory จึงให้ข้อมูลที่เที่ยงตรง เชื่อถือได้มากกว่า Holland อย่างเดียว

ไม่สามารถทำได้ เครื่องมือนี้ถูกจำกัดการใช้เฉพาะผู้ที่ได้รับการรับรองและผ่านการอบรมจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือที่เรียกว่า Practitioner เท่านั้น เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือถูกใช้ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการออกแบบ จัดการและได้รับการตีความอย่างถูกต้อง

เป็นทฤษฎีที่จัดกลุ่มอาชีพออกตามลักษะของบุคลิกภาพ ความสนใจและสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยจัดออกเป็นทั้งหมด 6 กลุ่ม RIASEC

1. กิจกรรม Workshop ค้นหาตัวตนผ่านเครืองมือ Strong Interest Inventory® และ MBTI® โดยน้องๆ จะได้ทำแบบประเมินลิขสิทธิ์ของแท้จาก The Myer-Briggs company ก่อนเข้าร่วม Workshop
2. นำกระบวนการเรียนรู้ลักษะบุคลิกภาพ ผ่านทฤษฎี Type Theory โดยกิจกรรมแบบ Active learning น้องๆ จะได้สำรวจตัวเองและสำรวจความแตกต่างของผู้อื่นผ่านกิจกรรมการเรียนรู้

ไม่สามารถทำได้ เครื่องมือ MBTI® เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท the myers-briggs company จึงถูกจำกัดการใช้เฉพาะผู้ที่ได้รับการรับรองและผ่านการอบรมจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือที่เรียกว่า Practitioner เท่านั้น ผู้ปกครองควรขอดูใบประกาศการรับรองการใช้เครื่องมือนี้ทุกครั้งก่อนตัดสินใจเลือกสถาบันแนะแนว เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือถูกใช้ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับการออกแบบ จัดการและได้รับการตีความอย่างถูกต้อง หากนำไปใช้อย่างไม่เข้าใจจะทำให้ทัศนคติผิดเพี้ยนไปและเกิดการเหมารวมหรือ Stereotype กับบุคคลอื่นได้

1. Strong Interest Inventory® และ MBTI®  คือแบบประเมิน ไม่ใช่แบบทดสอบแต่อย่างใด เพราะทั้ง 2 เครื่องมือนั้น คำถามที่ใช้ไม่ได้วัด ตัดสิน ชี้ความผิดถูก แต่เป็นการให้ผู้ทำแบบประเมินเลือกตอบคำถามที่ตรงกับความสนใจและความพึงใจ ผู้ที่เข้าใจเครื่องมือและผ่านการรับรองการใช้งานจากเจ้าของลิขสิทธ์จะไม่ใช้คำว่าแบบทดสอบโดยเด็ดขาด ผู้ปกครองควรขอดูใบรับรองโดยบริษัท the myers-briggs company ประกอบการพิจารณา


2. ผลจากแบบประเมินและกิจกรรมที่เกิดขึ้น เป็นเพียงแนวทางให้น้องๆ ได้เริ่มเข้าใจตัวเอง ไม่ใช่การชี้ขาดตายตัวและเป็นตัวตัดสินตัวตนและความสามารถน้องๆ


3.รูปแบบบุคลิกภาพตามแบบ MBTI ทั้ง 16 แบบ มีความซับซ้อนมากกว่าแบบบุคลิกภาพสี่ตัวอักษรที่ผนวกเอาลักษณะทั้ง 4 เข้ากันอย่างง่ายๆ เพราะรูปแบบบุคลิกภาพเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างความพึงใจต่างๆ ลักษณะบุคลิกภาพตามแบบ MBTI จึงเป็นเพียงกรอบในการเข้าใจพฤติกรรมอย่างหนึ่งในหลายๆ กรอบที่มีอยู่ เครื่องมือใดเครืองมือหนึ่งเพียงชนิดเดียวไม่สามารถใช้ในการกำหนดรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลได้อย่างครอบคลุมและไม่สามารถนำมาใช้ตัดสินคุณค่าของแต่ละบุคคล


4. แบบประเมินที่เราใช้ ประเมินความสนใจ ความชอบ ความถนัด ความพีงใจและบุคลิกภาพของน้องๆ เท่านั้น ไม่ได้ประเมินทักษะและความสามารถแต่อย่างใด


5. ทั้งแบบประเมินและกิจกรรมค่ายเน้นการปรับ Mindset กระตุ้นให้น้องๆ และผู้ปกครองได้คิด ทบทวนและสะท้อนถึงเป้าหมายในอนาคตที่ตรงกับพฤติกรรมและความสนใจ ไม่มีการชี้นำและวางแผนให้อย่างสมบูรณ์ จีงไม่เหมาะกับผู้ที่ค้นหาสูตรสำเร็จ


6. การค้นหาตัวตนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง ค่ายนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่เปรียบเสมือนการกลัดกระดุมเม็ดแรกที่ถูกต้องแก่น้องๆ การเปลี่ยนแปลงจะค่อยๆ เกิดขึ้น และต้องอาศัยความร่วมมือกับผู้ปกครองในการคอยกระตุ้นน้องๆ อย่างต่อเนื่อง

มีส่วนลด 3,000 บาท แต่แนะนำให้น้องเลือกทำ WS ดีกว่าหากต้องการจะเข้าทำ WS อยู่แล้วเพราะในกิจกรรม WS จะรวมกิจกรรมของแบบประเมินเข้าไป ซึ่งน้องจะได้ประโยชน์จากการ llearning by doing ซึ่งกระตุ้นให้เข้าใจตัวเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ จะได้รับประโยชน์ชน์มากกว่า

เนื่องจาก Hidden Character ได้รับลิขสิทธิ์จากเจ้าของลิขสิทธิ์ แม้จะมีการใช้แบบประเมินกันอย่างแพร่หลายกว่า 70 ประเทศทั่วโลกแต่ในปัจจุบันยังไม่เคยมีการนำเข้ามาใช้กับนักเรียนในไทย เป็นเหตุให้ทางเจ้าของลิขสิทธิ์ยังไม่มีการจัดแปลเป็นภาษาไทย (ซึ่งกระบวนการแปลนั้นใช้เวลาประมาณหนึ่ง) อย่างไรก็ตาม ทางสถาบันฯ ได้หารือกับทางต้นลิขสิทธิ์และได้รับอนุญาติให้จัดทำรายงานแปลภาษาไทยฉบับเนื้อหาหลักในระหว่างรอการแปลรายงานเป็นภาษาไทย เพื่อใช้ประกอบกับฉบับภาษาอังกฤษซึ่งรับรองว่าทำให้เข้าใจเนื้อหาฉบับภาษาอังกฤษครบถ้วน